Scroll Top
ul. Płk. St. Dąbka 9, 30-732 Kraków
RODO
1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez „STP ELBUD” sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. W celu wykonania umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów, udokumentowania transakcji fakturą i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem, jako naszym Klientem, przetwarzamy pozyskane od Pani/Pana dane osobowe:
  – Imię i Nazwisko, – adres, – dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  – NIP, – REGON
 2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy pozyskane od Pani/Pana dane osobowe:
  – Imię i Nazwisko, – datę urodzenia, – dane kontaktowe,
  – wykształcenie, – kwalifikacje zawodowe, – przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów, udokumentowania transakcji fakturą z Panią/Panem jako członkiem zarządu / pełnomocnikiem / reprezentantem przetwarzamy pozyskane od Pani/Pana dane osobowe:
  – Imię i Nazwisko

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów, udokumentowania transakcji fakturą i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem jako osobą wskazaną w umowie jako osobą do kontaktu przetwarzamy pozyskane od innych osób fizycznych lub prawnych Pani/Pana dane osobowe: – Imię i Nazwisko, – dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 5. W celu wykonania umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów, udokumentowania transakcji fakturą i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem, jako naszym Klientem przetwarzamy pozyskane od innych osób fizycznych lub prawnych Pani/Pana dane osobowe:
  – Imię i Nazwisko, – adres zamieszkania, – dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 6. Administratorem danych osobowych jest:

  „STP ELBUD” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-732) przy ul. Płk Stanisława Dąbka 9

 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 1 – pkt 3 jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na zawarcie umowy oraz wykonanie umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji, jest prawnie uzasadniony interes Administratora –
  (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).
  Podstawą przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 4 jest prawnie uzasadniony interes Administratora –
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Podstawą przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 5 jest konieczność wykonania umowy o świadczenie usługi nanoszenia powłok ochronnych lub innych usług i/lub sprzedaży materiałów i/lub towarów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO).
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu podanego w pkt 1 – pkt 5 tj:

  a) w zakresie realizacji zawartej umowy, do czasu jej wykonania, a po tym terminie – przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń,
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – przez czas określony przepisami prawa.

 9. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod nr. 12 370 23 21 lub za pomocą poczty elektronicznej: office@stpelbud.com.pl
 10. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@stpelbud.com.pl
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, brak ich podania będzie skutkować odmową zawarcia umowy.Podanie imienia i nazwiska oraz adresu jest niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury i brak ich podania będzie skutkować odmową wystawienia faktury; podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail) jest dobrowolne.Podanie danych określonych w pkt 2 jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a odmowa ich podania będzie skutkować odmową przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 12. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z wyjątkiem osób, których dane zostały pozyskane od innych osób fizycznych lub prawnych, którym nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 13. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 14. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 15. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż podany w pkt 1 – pkt 5.